> 16 surfer Format / Straight Knockout
Round 1
R1 H1 1
R Wei Te , Fang  
B Li Te , Chuang  
W Yu Fang , Chen  
G Kuan Jun, Tien  
B Huai Jang , Chen Cheng  
R1 H2 2
R Doon Hank , Li  
B Chih Hao , Kao  
W Chin Hao , Yeh  
G Wei Ming , Shih  
B Hung Chih, Liu  
R1 H3 3
R Chao Yen , Huang  
B Yeuh Ling , Tsai  
W Kuan Lin , Huang  
G Hsin Kai , Wang  
B Pati.Malang.
Uwad
 
R1 H4 4
R Wei Cheng , Tu  
B Yo Chang , Chuo  
W Hou Hsun , Chen  
G Borwie , Li  
B Yuan Heng , Tsai  
Semi-Final
R2 H1 5
R 1.1  
B 1.2  
W 2.1  
G 2.2  
R2 H2 6
R 1.4  
B 1.3  
W 2.4  
G 2.3  
Final
R3 7
R 1.5  
B 1.6  
W 2.5  
G 2.6