TAIWAN LONGBOARD TEAM

Naluwan surf 9.67
You-Sheng, You
Tong-Ming, Chen
Ya- Ji, Dong
Jie- Mei, Chen

 

Hengchun snack department 12.80
Wen-Hui, Chiu
Kuo-Sheng, Chou
Wei-Te, Wang
Miau-Sung, Shiu

 

Surfing once a year 21.02
Chung-Hua, Cheng
Chieh-Chih, Lin
Chung-Hong, Chiou
Cheng-Chin, Yuan

 

Sweet potato surfing 13.60
Chin-Fu, Wu
Chieh-Chiu, Jen
Hsiang-Yun, Shi
Tsung-Lin, Han

 

Surfing here everyday 10.00
Nien-Tsu, Wu
Bay-Bay, Nu
Li-Jia, Jie
Yun-Pu, Li